Pregled podataka revizorskog drUŠtva: ECON PLUS d.o.o. Brčko distrikt BiH


Društvo: ECON PLUS d.o.o. Brčko distrikt BiH
Adresa: Fra Serafina Zečevića br.15, Brčko
Registarski broj licence
ID Broj 4600208410000
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Sarajlić Velida
Kontakt podaci: tel. 035 270 115
E-mail: azrakapic@hotmail.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Reuf Kapić
Telefon 035 270 115

 

OvlaŠteni revizori druŠtva


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Kapić Reuf Rudarska br.49, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Reuf  Kapić Rudarska br. 49, Tuzla


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice

Naziv članice mreže Adresa članice mreže