Pregled podataka revizorskog drUŠtva: MERFI d.o.o. Sarajevo


Društvo: MERFI d.o.o. Sarajevo
Adresa: Porodice Ribar br.37, Sarajevo
Registarski broj licence 9090410102
ID Broj 4290967130005
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Azra Krajšek
Kontakt podaci: tel. 033 521 195
E-mail: merfi.d@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Azra Krajšek
Telefon 033 521 195

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
KASIM DURMIŠEVIĆ Saradnik Ne
AZRA KRAJŠEK Porodice Ribar br.37, Sarajevo Da 3090184106
ADNAN MATARADŽIJA Porodice Ribar br. 37, Sarajevo Da 3090017116


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Krajšek Azra Porodice Ribar br.37, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Azra  Krajšek Porodice Ribar br.37, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice