Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REVIDENT d.o.o. Grude


Društvo: REVIDENT d.o.o. Grude
Adresa: Trg Herceg Bosne br.4, Grude
Registarski broj licence 9080319107
ID Broj 4272249620003
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Vukoja Božo
Kontakt podaci: tel. 039 662 485
E-mail: bozo.vukoja@tel.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Branka Vukoja
Telefon 039 662 485

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
BOŽO VUKOJA Trg Herceg Bosne br.4, Grude Da 3080033107
OMER ČABARAVDIĆ Trg Herceg Bosne br.4, Grude Ne
MILENKO KRUNIĆ Trg Herceg Bosne br.4, Grude Da 3120017177
SENADA KURTANOVIĆ Trg Herceg Bosne br.4, Grude Da 3010006181


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Milenko Krunić Trg Herceg Bosne
Učešće u osnivačkom kapitalu: 51%
Vukoja Branka Trg Herceg Bosne
Učešće u osnivačkom kapitalu: 49%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Branka  Vukoja Trg Herceg Bosne br.4, Grude


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice