Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REV BLEK d.o.o. Grude


Društvo: REV BLEK d.o.o. Grude
Adresa: Kralja Tomislava br. 27, Grude
Registarski broj licence 9080441109
ID Broj 4272109700007
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Marija Bogut
Kontakt podaci: tel. 039 662 486
E-mail: bogut.marija@gmail.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Neven Bogut
Telefon 039 662 486

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
MARIJA BOGUT Kralja Tomislava br. 27, Grude Da 3080055167


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Bogut Marija Kralja Tomislava br. 27, Grude
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Neven  Bogut Kralja Tomislava br. 27, Grude


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice