Pregled podataka revizorskog drUŠtva: EKUS d.o.o. Široki Brijeg


Društvo: EKUS d.o.o. Široki Brijeg
Adresa: Fra Didaka Buntića 72, Š. Brijeg
Registarski broj licence 9080382105
ID Broj 4272063360001
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Marko Galić
Kontakt podaci: tel. 039 706 069
E-mail: ekus@tel.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Marko Galić
Telefon 039 706 069

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
JASNA ĆUK Fra Didaka Buntića 72, Š. Brijeg Da 3080007176
MARTINA GALIĆ Fra Didaka Buntića 72, Š. Brijeg Da 3080746195


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Ćuk Jasna Fra Mirka Ćosića bb, Š. Brijeg
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Marko  Galić Fra Didaka Buntića 72, Š. Brijeg
Jasna  Ćuk Prokurist


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice