Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REMES d.o.o. Bihać


Društvo: REMES d.o.o. Bihać
Adresa: Mehmedalije Maka Dizdara 6/2, Bihać
Registarski broj licence 9010338102
ID Broj 4263483740005
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Ljiljana Mehić
Kontakt podaci: tel. 037 223 158
E-mail: re-mes@hotmail.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Davor Bates
Telefon 037 223 158

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
LJILJANA MEHIĆ Mehmedalije Maka Dizdara 6/2, Bihać Da 3010274102
DAVOR BATES Mehmedalije Maka Dizdara 6/2, Bihać Da 3010001141


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Mehić Ljiljana Mehmedalije Maka Dizdara 6/2, Bihać
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Davor  Bates Mehmedalije Maka Dizdara 6/2, Bihać


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice