Pregled podataka revizorskog drUŠtva: PRIZMA RRS d.o.o. Novi Travnik


Društvo: PRIZMA RRS d.o.o. Novi Travnik
Adresa: Kralja Tvrtka bb, Novi Travnik
Registarski broj licence
ID Broj 4236386900009
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Niko Dujo
Kontakt podaci: tel. 030 795 448
E-mail: prizma.rrs@tel.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Maja Dujo
Telefon 030 795 448

 

OvlaŠteni revizori druŠtva


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Dujo Niko Kralja Tvrtka bb, Novi Travnik
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Maja  Dujo Kralja Tvrtka bb, Novi Travnik


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice