Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REKAPITAL d.o.o. Bugojno


Društvo: REKAPITAL d.o.o. Bugojno
Adresa: Sultan Ahmeda br. 70, Bugojno
Registarski broj licence 9060431104
ID Broj 4236367350006
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Muharem Hozić
Kontakt podaci: tel. 030 257 564
E-mail: m.hozic@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Mugdim Hozić
Telefon 030 257 564

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
MUHAREM HOZIĆ Sultan Ahmeda br. 70, Bugojno Da 3060345109
VITOMIR TOŠANOVIĆ Sultan Ahmeda br. 70, Bugojno Da 3040121190


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Hozić Muharem Sultan Ahmeda br. 70, Bugojno
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Mugdim  Hozić Sultan Ahmeda br. 70, Bugojno


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice