Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REVIKO d.o.o. Travnik


Društvo: REVIKO d.o.o. Travnik
Adresa: Šumeće br. 156, Travnik
Registarski broj licence 9060426104
ID Broj 4236128520005
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Marija Bećiragić
Kontakt podaci: tel. 030 518 372
E-mail:

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Marija Kajmaković
Telefon 030 518 372

 

OvlaŠteni revizori druŠtva


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Bećiragić Marija Šumeće br. 156, Travnik
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Marija  Kajmaković Šumeće br. 156, Travnik


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice