Pregled podataka revizorskog drUŠtva: FINACO-R d.o.o. Mostar


Društvo: FINACO-R d.o.o. Mostar
Adresa: Stjepana Radića 31 (Tržni centar Mostar), Mostar
Registarski broj licence 9070022117
ID Broj 4227715820004
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Draženka Ivanković
Kontakt podaci: tel. 036 312 840
E-mail: finaco-r@finaco.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Mirela Damjanović
Telefon 036 312 840

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
DRAŽENKA IVANKOVIĆ Stjepana Radića 31 (Tržni centar Mostar), Mostar Da 3070031145
ANA KVESIĆ Stjepana Radića 31 (Tržni centar Mostar), Mostar Da 3070752195


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Ivanković Draženka Stjepana Radića 31 (Tržni centar Mostar), Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Mirela  Damjanović Stjepana Radića 31 (Tržni centar Mostar), Mostar
Draženka  Ivanković prokurist


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice