Pregled podataka revizorskog drUŠtva: KONER d.o.o. Žepče


Društvo: KONER d.o.o. Žepče
Adresa: Ulica Prva bb, Žepče
Registarski broj licence 9040373103
ID Broj 4218562150005
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Nermina Kovačević
Kontakt podaci: tel. 032 888 250
E-mail: koner.doo@gmail.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Nedžad Kovačević
Telefon 032 888 250

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
NERMINA KOVAČEVIĆ Ulica Prva bb, Žepče Da 3040302105
MUHAREM KRUŠKO Ulica Prva bb, Žepče Da 3040060166


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Kovačević Nermina Ulica Prva bb, Žepče
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Nedžad  Kovačević Ulica Prva bb, Žepče


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice