Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REVICUS d.o.o. Zenica


Društvo: REVICUS d.o.o. Zenica
Adresa: Bulevar Kulina bana br. 30, Zenica
Registarski broj licence 9040408107
ID Broj 4218459060006
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Hamdija Mujinović
Kontakt podaci: tel. 061 468 577
E-mail: revicusbh@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Hamdija Mujinović
Telefon 061 468 577

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
STANA LOVNIČKI Bulevar Kulina bana br. 30, Zenica Da 3040001160
HAMDIJA MUJINOVIĆ Bulevar Kulina bana br. 30, Zenica Da 3040128104
AZRA ZAHIROVIĆ Bulevar Kulina bana br. 30, Zenica Da 3040889192


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Mujinović Hamdija Bulevar Kulina bana br. 30, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Hamdija  Mujinović Bulevar Kulina bana br. 30, Zenica


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice