Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REVICUS d.o.o. Zenica


Društvo: REVICUS d.o.o. Zenica
Adresa: Bulevar Kulina bana br. 30, Zenica
Registarski broj licence 9040408107
ID Broj 4218459060006
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Hamdija Mujinović
Kontakt podaci: tel. 061 468 577
E-mail: revicusbh@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Hamdija Mujinović
Telefon 061 468 577

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
STANA LOVNIČKI Bulevar Kulina bana br. 30, Zenica Da 3040001160
HAMDIJA MUJINOVIĆ Bulevar Kulina bana br. 30, Zenica Da 3040128104


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Mujinović Hamdija Bulevar Kulina bana br. 30, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Hamdija  Mujinović Bulevar Kulina bana br. 30, Zenica


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice