Pregled podataka revizorskog drUŠtva: EXPERT d.o.o. Zenica


Društvo: EXPERT d.o.o. Zenica
Adresa: Bulevar Kulina bana br. 28b, Zenica
Registarski broj licence 9040414105
ID Broj 4218354710005
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Zinka Fetahović
Kontakt podaci: tel. 032 203 110
E-mail: expert.revizija@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Jasminka Lončarić
Telefon 032 203 110

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
MERDŽANA SIJAMIJA Saradnik Da 3090171103
ZINKA FETAHOVIĆ Bulevar Kulina bana br. 28b, Zenica Da 3040235107
JASMINKA LONČARIĆ Bulevar Kulina bana br. 28b, Zenica Da 3040010179


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Fetahović Zinka Bulevar Kulina bana br. 28b, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Jasminka  Lončarić Bulevar Kulina bana br. 28b, Zenica


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice