Pregled podataka revizorskog drUŠtva: ABACUS PLUS d.o.o. Zenica


Društvo: ABACUS PLUS d.o.o. Zenica
Adresa: Školska br. 1, Zenica
Registarski broj licence 9040400104
ID Broj 4218203180004
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Jaganjac Hamid
Kontakt podaci: tel. 032 462 367
E-mail: info@abacusplus.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Senada Jaganjac
Telefon 032 462 367

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
HAMID JAGANJAC Školska br. 1, Zenica Da 3040194106


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Jaganjac Hamid Školska br. 1, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Senada  Jaganjac Školska br. 1, Zenica


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice