Pregled podataka revizorskog drUŠtva: INTERCONS d.o.o. Zenica


Društvo: INTERCONS d.o.o. Zenica
Adresa: Begagića put 8, Zenica
Registarski broj licence 9040399108
ID Broj 4218183300008
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Munir Serdarević
Kontakt podaci: tel. 032 246 654
E-mail: revizija@intercons.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Nino Serdarević
Telefon 032 246 654

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
HAMID JAGANJAC Saradnik Da 3040194106


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Serdarević Munir Begagića put 8, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Nino  Serdarević Begagića put 8, Zenica


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice