Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REVIDENT d.o.o. Zenica


Društvo: REVIDENT d.o.o. Zenica
Adresa: Bulevar Kulina Bana br. 28 E, Zenica
Registarski broj licence 9040365109
ID Broj 4218179450003
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Ensud Beganović
Kontakt podaci: tel. 032 409 171
E-mail: revident@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Dženita Misimović
Telefon 032 409 171

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
ENSUD BEGANOVIĆ Bulevar Kulina Bana br. 28 E, Zenica Da 3040150108


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Beganović Ensud Bulevar Kulina Bana br. 28 E, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Dženita  Misimović Bulevar Kulina Bana br. 28 E, Zenica


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice