Pregled podataka revizorskog drUŠtva: ORECONS & AUDIT d.o.o. Zenica


Društvo: ORECONS & AUDIT d.o.o. Zenica
Adresa: Muftije Šemsekadića br.14, Zenica
Registarski broj licence 9040434103
ID Broj 4218121290006
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Sabrija Kaknjo
Kontakt podaci: tel. 032 445 560
E-mail: orecons@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Mersiha Fazlić-Sojkić
Telefon 032 445 560

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
SABRIJA KAKNJO Muftije Šemsekadića br.14, Zenica Da 3040196101
MERSIHA FAZLIĆ-SOJKIĆ Muftije Šemsekadića br.14, Zenica Da 3040266102


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Fazlić-Sojkić Mersiha Muftije Šemsekadića br.14, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50%
Kaknjo Sabrija Muftije Šemsekadića br.14, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Mersiha  Fazlić-Sojkić Muftije Šemsekadića br.14, Zenica
Anisa  Koluh Muftije Šemsekadića br.14, Zenica


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice