Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REVAH d.o.o. Tešanj


Društvo: REVAH d.o.o. Tešanj
Adresa: Braće Kotorića br. 16, Jelah-Tešanj
Registarski broj licence 9040436108
ID Broj 4218034480001
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Azra Škapur
Kontakt podaci: tel. 032 666 621
E-mail: revah@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Hazim Škapur
Telefon 032 666 621

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
AZRA ŠKAPUR Braće Kotorića br. 16, Jelah-Tešanj Da 3040848198
MERIMA KARABEGOVIĆ Braće Kotorića br. 16, Jelah-Tešanj Da 3040065165


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Škapur Azra Braće Kotorića br. 16, Jelah-Tešanj
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Hazim  Škapur Braće Kotorića br. 16, Jelah-Tešanj


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice