Pregled podataka revizorskog drUŠtva: RECONT d.o.o. Zenica


Društvo: RECONT d.o.o. Zenica
Adresa: Branislava Nušića br. 7, Zenica
Registarski broj licence
ID Broj 4218012160003
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Pidro Elvira
Kontakt podaci: tel. 032 401 245
E-mail: elvirapidro@yahoo.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Đenar Terzić
Telefon 032 401 245

 

OvlaŠteni revizori druŠtva


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Pidro Elvira Branislava Nušića br. 7, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Đenar  Terzić Branislava Nušića br. 7, Zenica


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice