Pregled podataka revizorskog drUŠtva: PRAČIĆ d.o.o. Tuzla


Društvo: PRAČIĆ d.o.o. Tuzla
Adresa: Maršala Tita br. 82, Tuzla
Registarski broj licence
ID Broj 4209931460006
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Asima Pračić
Kontakt podaci: tel. 035 253 085
E-mail:

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Adnan Pračić
Telefon 035 253 085

 

OvlaŠteni revizori druŠtva


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Pračić Asima Maršala Tita br. 82, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Adnan  Pračić Maršala Tita br. 82, Tuzla


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice