Pregled podataka revizorskog drUŠtva: HASIČEVIĆ d.o.o. Gračanica


Društvo: HASIČEVIĆ d.o.o. Gračanica
Adresa: Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica
Registarski broj licence 9030427109
ID Broj 4209735440005
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Amir Hasičević
Kontakt podaci: tel. 035 703 760
E-mail: info@revizija.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Amela Džebo
Telefon 035 703 760

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
AMIR HASIČEVIĆ Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica Da 3030275105


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Hasičević Amir Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Amela  Džebo Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica
Amir  Hasičević Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice