Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REVCONT d.o.o. Gradačac


Društvo: REVCONT d.o.o. Gradačac
Adresa: Branilaca grada bb, Gradačac
Registarski broj licence 9030390109
ID Broj 4209171210004
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Faruk Omeragić
Kontakt podaci: tel. 035 821 315
E-mail: revcont@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Besima Lipovac
Telefon 035 821 315

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
FARUK OMERAGIĆ Branilaca grada bb, Gradačac Da 3030044162


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Omeragić Faruk Branilaca grada bb, Gradačac
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Besima  Lipovac Branilaca grada bb, Gradačac


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice