Pregled podataka revizorskog drUŠtva: AUDITOR d.o.o. Tuzla


Društvo: AUDITOR d.o.o. Tuzla
Adresa: Kojšino br. 15, Tuzla
Registarski broj licence
ID Broj 4209072660006
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Sadika Atlić
Kontakt podaci: tel. 035 257 198
E-mail: auditor_tuzla@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Sadija Salčinović
Telefon 035 257 198

 

OvlaŠteni revizori druŠtva


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Atlić Sadika Kojšino br. 15, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Sadija  Salčinović Kojšino br. 15, Tuzla


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice