Pregled podataka revizorskog drUŠtva: RESPEKT d.o.o. Tuzla


Društvo: RESPEKT d.o.o. Tuzla
Adresa: Pozorišna br.11, Tuzla
Registarski broj licence 9030367107
ID Broj 4209021830004
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Hadžić Sead
Kontakt podaci: tel. 035 274 013
E-mail: respekt@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Halima Hadžić
Telefon 035 274 013

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
MEJRUŠA NIŠIĆ Matije Gubca br.11, Tuzla Da 3030037109
SEAD HADŽIĆ Matije Gubca br.11, Tuzla Da 3030093102


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Hadžić Sead Bećarevac br.82, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Halima  Hadžić Pozorišna br.11, Tuzla


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice