Pregled podataka revizorskog drUŠtva: INTERCOD d.o.o. Kladanj


Društvo: INTERCOD d.o.o. Kladanj
Adresa: Jaz br. 9A, Kladanj
Registarski broj licence 9030398102
ID Broj 4209007090006
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Ahmo Hrnjić
Kontakt podaci: tel. 035 621 426
E-mail: intercod.kladanj@gmail.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Osman Hrnjić
Telefon 035 621 426

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
AHMO HRNJIĆ Jaz br. 9A, Kladanj Da 3030112100


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Hrnjić Ahmo Jaz br. 9A, Kladanj
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Osman  Hrnjić Jaz br. 9A, Kladanj


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice