Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REVIFORM d.o.o. Sarajevo


Društvo: REVIFORM d.o.o. Sarajevo
Adresa: Đoke Mazalića br. 1, Sarajevo
Registarski broj licence 9090025116
ID Broj 4201676370005
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Suada Šljivo
Kontakt podaci: tel. 033 227 479
E-mail: reviform@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Alma Jahić
Telefon 033 227 479

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
SUADA ŠLJIVO Đoke Mazalića br. 1, Sarajevo Da 3090170105
EDIN MEHIĆ Đoke Mazalića br. 1, Sarajevo Da 3040031159


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Šljivo Suada Đoke Mazalića br. 1, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Alma  Jahić Đoke Mazalića br. 1, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice