Pregled podataka revizorskog drUŠtva: ERNST & YOUNG d.o.o. Sarajevo


Društvo: ERNST & YOUNG d.o.o. Sarajevo
Adresa: Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo
Registarski broj licence 9090011116
ID Broj 4201625380006
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Madunić Zvonimir
Kontakt podaci: tel. 033 296 307
E-mail:

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Zvonimir Madunić
Telefon 033 296 307

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
AMELA AŠĆERIĆ Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo Da 3090002167
NADINA HODŽIĆ Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo Da 3090003165
ADNAN HAJDAREVIĆ Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo Da 3090008172
TARIK ALIJAGIĆ Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo Da 3090014188
IVANA LAZAREVIĆ SOLDAT Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo Da 3120045186


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Ernst & Young d.o.o. Beograd Antifašističke borbe 13 A, Beograd, Srbija
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Zvonimir  Madunić Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo
Ivan  Rakić Prokurista


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice