Pregled podataka revizorskog drUŠtva: ERNST & YOUNG d.o.o. Sarajevo


Društvo: ERNST & YOUNG d.o.o. Sarajevo
Adresa: Vrbanja broj 1 (SCC - Sarajevo City Center), Sarajevo
Registarski broj licence 9090011116
ID Broj 4201625380006
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Madunić Zvonimir
Kontakt podaci: tel. 033 296 307
E-mail:

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Zvonimir Madunić
Telefon 033 296 307

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
NADINA HODŽIĆ Vrbanja broj 1 (SCC - Sarajevo City Center), Sarajevo Da 3090003165
ADNAN HAJDAREVIĆ Vrbanja broj 1 (SCC - Sarajevo City Center), Sarajevo Da 3090008172
TARIK ALIJAGIĆ Vrbanja broj 1 (SCC - Sarajevo City Center), Sarajevo Da 3090014188


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Ernst & Young d.o.o. Beograd Antifašističke borbe 13 A, Beograd, Srbija
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Zvonimir  Madunić Vrbanja broj 1 (SCC - Sarajevo City Center), Sarajevo
Ivan  Rakić Prokurista


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice