Pregled podataka revizorskog drUŠtva: LUCIDA d.o.o. Sarajevo


Društvo: LUCIDA d.o.o. Sarajevo
Adresa: Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo
Registarski broj licence
ID Broj 4201594050002
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Sanita Tabaković
Kontakt podaci: tel. 033 295 303
E-mail: admir.duranovic@gmail.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Sanita Tabaković
Telefon 033 295 303

 

OvlaŠteni revizori druŠtva


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Duranović Ekrem Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50%
Pašić Haris Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Sanita  Tabaković Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo
Ekrem  Duranović Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice