Pregled podataka revizorskog drUŠtva: Leitner+Leitner Revizija d.o.o. Sarajevo


Društvo: Leitner+Leitner Revizija d.o.o. Sarajevo
Adresa: Hiseta br. 15, Sarajevo
Registarski broj licence 9090423105
ID Broj 4201472610007
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Pavo Djedović
Kontakt podaci: tel. 033 465 793
E-mail: pavo.djedovic@leitnerleitner.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Ružica Lamešić
Telefon 033 465 793

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
PAVO DJEDOVIĆ Hiseta br. 15, Sarajevo Da 3110344102
RUŽICA LAMEŠIĆ Hiseta br. 15, Sarajevo Da 3110037185


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Djedović Pavo Hiseta br. 15, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Ružica  Lamešić Hiseta br. 15, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice