Pregled podataka revizorskog drUŠtva: BP REVIZOR d.o.o. Sarajevo


Društvo: BP REVIZOR d.o.o. Sarajevo
Adresa: Envera Šehovića 44
Registarski broj licence 9090370108
ID Broj 4201178420003
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Popović Velibor
Kontakt podaci: tel. 033 956 050
E-mail: velibor@bprevizor.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Damir Memić
Telefon 033 956 050

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
VELIBOR POPOVIĆ Envera Šehovića 44, Sarajevo Da 3090068101
NEĐAD KARAČIĆ Envera Šehovića 44, Sarajevo Da 3090013172
ELVIRA KONJIĆ Envera Šehovića 44, Sarajevo Da 3090290200


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Popović Velibor Envera Šehovića 44, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Damir  Memić Envera Šehovića 44, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice