Pregled podataka revizorskog drUŠtva: KM-REV d.o.o. Sarajevo


Društvo: KM-REV d.o.o. Sarajevo
Adresa: Derviša Numića br. 9, Sarajevo
Registarski broj licence
ID Broj 4201033370008
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Mehmed Karahasan
Kontakt podaci: tel.
E-mail: kmrev.doo@gmail.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Samija Karahasan
Telefon

 

OvlaŠteni revizori druŠtva


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Karahasan Mehmed Derviša Numića br. 9, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Samija  Karahasan Derviša Numića br. 9, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice