Pregled podataka revizorskog drUŠtva: EX PROFESSO d.o.o. Sarajevo


Društvo: EX PROFESSO d.o.o. Sarajevo
Adresa: Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža
Registarski broj licence 9090412108
ID Broj 4201022760009
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Hajrudin Hadžifejzović
Kontakt podaci: tel. 033 667 714
E-mail: hajrudin.hadzifejzovic@gmail.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Admir Žigović
Telefon 033 667 714

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
HAJRUDIN HADŽIFEJZOVIĆ Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža Da 3090050109
NAMIK SALIHOVIĆ Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža Da 3090024138
SAMIR BAJROVIĆ Saradnik Ne 3090404207


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Hadžifejzović Hajrudin Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Admir  Žigović Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice