Pregled podataka revizorskog drUŠtva: ECOVIS MATAS REVIZIJA d.o.o.Sarajevo


Društvo: ECOVIS MATAS REVIZIJA d.o.o.Sarajevo
Adresa: Srđana Aleksića 2, Sarajevo-Novi Grad
Registarski broj licence 9090039182
ID Broj 4200982010008
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Nedžad Madžak
Kontakt podaci: tel. 033 562 740
E-mail: office@ecovis.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Nedžad Madžak
Telefon 033 562 740

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
NEDŽAD MADŽAK Srđana Aleksića 2, Sarajevo-Novi Grad Da 3090200100
EMINA PLEH-ABAZ Srđana Aleksića 2, Sarajevo-Novi Grad Da 3090013164


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Madžak Nedžad Srđana Aleksića 2, Sarajevo-Novi Grad
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Nedžad  Madžak Srđana Aleksića 2, Sarajevo-Novi Grad


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice

Naziv članice mreže Adresa članice mreže
ECOVIS International, ECOVIS Europe AG Berlin, Germany