Pregled podataka revizorskog drUŠtva: ARMIN-REV d.o.o. Sarajevo


Društvo: ARMIN-REV d.o.o. Sarajevo
Adresa: Pavla Lukača br. 8, Sarajevo
Registarski broj licence 9090383101
ID Broj 4200908980003
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Amira Bećirović
Kontakt podaci: tel. ‚061 160 023
E-mail: berinaavdagic77@hotmail.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Amira Bećirović
Telefon ‚061 160 023

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
NUSRETA HADŽIMUSTAFIĆ Pavla Lukača br. 8, Sarajevo Ne 3090013115
AMIRA BEĆIROVIĆ Pavla Lukača br. 8, Sarajevo Da 3090015102


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Bećirović Amira Pavla Lukača br. 8, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Amira  Bećirović Pavla Lukača br. 8, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice