Pregled podataka revizorskog drUŠtva: ISAH-REV d.o.o. Sarajevo


Društvo: ISAH-REV d.o.o. Sarajevo
Adresa: Ferde Hauptmana br. 7, Sarajevo
Registarski broj licence
ID Broj 4200887290001
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Hanifa Julević
Kontakt podaci: tel. 033 646 296
E-mail: ajulevic@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Amir Julević
Telefon 033 646 296

 

OvlaŠteni revizori druŠtva


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Julević Hanifa Nerkeza Smailagića 6/6, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Amir  Julević Ferde Hauptmana br. 7, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice