Pregled podataka revizorskog drUŠtva: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo


Društvo: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo
Adresa: Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo
Registarski broj licence 9090356107
ID Broj 4200881410005
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Izmira Hasanbašić-Brajković
Kontakt podaci: tel. 033 295 234
E-mail: office@ba.pwc.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Mirza Bihorac
Telefon 033 295 234

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
IZMIRA HASANBAŠIĆ-BRAJKOVIĆ Da 3090107107
MIRZA BIHORAC Da 3090442108
ANESA USTAVDIĆ Da 3090026141


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. Skoplje Bulevar 8. Septembar br. 16, DC/Hiperium/II sprat, Skoplje, BJR Makedonija
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Mirza  Bihorac Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo
Emanuel  Koenig prokurist sa ograničenjem


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice