Pregled podataka revizorskog drUŠtva: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo


Društvo: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo
Adresa: Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo
Registarski broj licence 9090356107
ID Broj 4200881410005
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Izmira Hasanbašić-Brajković
Kontakt podaci: tel. 033 295 234
E-mail: office@ba.pwc.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Mirza Bihorac
Telefon 033 295 234

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
IZMIRA HASANBAŠIĆ-BRAJKOVIĆ Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo Da 3090107107
MIRZA BIHORAC Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo Da 3090442108
ANESA USTAVDIĆ Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo Da 3090026141
ADIS PECIKOZA Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo Da 3090027172


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. Skoplje Bulevar 8. Septembar br. 16, DC/Hiperium/II sprat, Skoplje, BJR Makedonija
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Mirza  Bihorac Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo
Emanuel  Koenig prokurist sa ograničenjem


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice