Pregled podataka revizorskog drUŠtva: NGO & BUSSINESS Audit d.o.o. Sarajevo


Društvo: NGO & BUSSINESS Audit d.o.o. Sarajevo
Adresa: Trg Heroja br. 10, Sarajevo
Registarski broj licence 9090409104
ID Broj 4200804420006
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Ismeta Čardaković
Kontakt podaci: tel. 033 522 679
E-mail: ngo@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Šejla Jakupović
Telefon 033 522 679

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
ŠEJLA JAKUPOVIĆ Trg Heroja br. 10, Sarajevo Da 3090004171


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Čardaković Ismeta Trg Heroja br. 10, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Šejla  Jakupović Trg Heroja br. 10, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice