Pregled podataka revizorskog drUŠtva: EURO-BIRO d.o.o. Sarajevo


Društvo: EURO-BIRO d.o.o. Sarajevo
Adresa: Hifzi Bjelavca br. 86, Ilidža-Sarajevo
Registarski broj licence 9090317109
ID Broj 4200654190007
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Jakup Hadžić
Kontakt podaci: tel. 033 765 120
E-mail: euro.biro.doo@gmail.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Elvira Gojak
Telefon 033 765 120

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
JAKUP HADŽIĆ Hifzi Bjelavca br. 86, Ilidža-Sarajevo Da 3090020102
ALEN HADŽIĆ Hifzi Bjelavca br. 86, Ilidža-Sarajevo Da 3090030184


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Hadžić Jakup Hifzi Bjelavca br. 86, Ilidža-Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Elvira  Gojak Hifzi Bjelavca br. 86, Ilidža-Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice