Pregled podataka revizorskog drUŠtva: FERCON d.o.o. Sarajevo


Društvo: FERCON d.o.o. Sarajevo
Adresa: Trg Barcelone br. 1, Sarajevo
Registarski broj licence
ID Broj 4200434580009
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Uzeir Kukavica
Kontakt podaci: tel. 033 760 405
E-mail: ferconre@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Uzeir Kukavica
Telefon 033 760 405

 

OvlaŠteni revizori druŠtva


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Kukavica Uzeir Trg Barcelone br. 1, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Uzeir  Kukavica Trg Barcelone br. 1, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice