Pregled podataka revizorskog drUŠtva: FORCE d.o.o. Sarajevo


Društvo: FORCE d.o.o. Sarajevo
Adresa: Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo
Registarski broj licence 9090406100
ID Broj 4200357490000
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Aida Pašić
Kontakt podaci: tel. 033 941 208
E-mail: arb@epn.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Redžep Brničanin
Telefon 033 941 208

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
AIDA PAŠIĆ Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo Da 3090002100


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Pašić Aida Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Redžep  Brničanin Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice