Pregled podataka revizorskog drUŠtva: AUDITING d.o.o. Sarajevo


Društvo: AUDITING d.o.o. Sarajevo
Adresa: Trebevićka br. 7, Sarajevo
Registarski broj licence 9090315103
ID Broj 4200249920006
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Šapina Hrvoje
Kontakt podaci: tel. 061 132 840
E-mail: auditing@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Gordana Šapina
Telefon 061 132 840

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
HRVOJE ŠAPINA Trebevićka br. 7, Sarajevo Da 3090630199
VEDRAN ZEKIĆ Trebevićka br. 7, Sarajevo Da 3060963208
MARINA ŠAPINA KORJENIĆ Trebevićka br. 7, Sarajevo Da 3090026158


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Šapina Hrvoje Trebevićka br. 7, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Gordana  Šapina Salke Nazečića br. 9, Sarajevo
Hrvoje  Šapina Salke Nazečića br. 9, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice