Pregled podataka revizorskog drUŠtva: AUDITING d.o.o. Sarajevo


Društvo: AUDITING d.o.o. Sarajevo
Adresa: Trebevićka br. 7, Sarajevo
Registarski broj licence 9090315103
ID Broj 4200249920006
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Šapina Hrvoje
Kontakt podaci: tel. 061 132 840
E-mail: auditing@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Gordana Šapina
Telefon 061 132 840

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
HRVOJE ŠAPINA Trebevićka br. 7, Sarajevo Da 3090630199
MARINA ŠAPINA KORJENIĆ Trebevićka br. 7, Sarajevo Da 3090026158


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Šapina Hrvoje Trebevićka br. 7, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Gordana  Šapina Salke Nazečića br. 9, Sarajevo
Hrvoje  Šapina Salke Nazečića br. 9, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice