Pregled podataka revizorskog drUŠtva: BILANS d.o.o. Sarajevo


Društvo: BILANS d.o.o. Sarajevo
Adresa: Ljubljanska br. 16A, Sarajevo
Registarski broj licence 9090372104
ID Broj 4200249410008
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Lejla Avdić-Vajzović
Kontakt podaci: tel. 033 218 728
E-mail: bilans@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Lejla Čaušević
Telefon 033 218 728

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
ALTIJANA BESAROVIĆ Ljubljanska br. 16A, Sarajevo Ne
LEJLA AVDIĆ-VAJZOVIĆ Ljubljanska br. 16A, Sarajevo Da 3090017108


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Avdić-Vajzović Lejla Ljubljanska br. 16A, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Lejla  Čaušević Ljubljanska br. 16A, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice