Pregled podataka revizorskog drUŠtva: ASKOM d.o.o. Sarajevo


Društvo: ASKOM d.o.o. Sarajevo
Adresa: Podgaj br. 3, Sarajevo
Registarski broj licence 9090385106
ID Broj 4200219850003
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Mirsad Hadžić
Kontakt podaci: tel. 061 140 569
E-mail: asim.sijercic@epn.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Mirsad Hadžić
Telefon 061 140 569

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
EMIR GEŽO Podgaj br. 3, Sarajevo Da 3090023163
ALMA HADŽAGIĆ Podgaj br. 3, Sarajevo Da 3090308200


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Sijerčić Asim Podgaj br. 3, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 40%
Paloš Sanel Podgaj br. 3, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 40%
Hadžić Mirsad Podgaj br. 3, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 20%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Mirsad  Hadžić Podgaj br. 3, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice