Pregled podataka revizorskog drUŠtva: MUJAN FINANCE d.o.o. Sarajevo


Društvo: MUJAN FINANCE d.o.o. Sarajevo
Adresa: H. Kreševljakovića br. 18/II, Sarajevo
Registarski broj licence
ID Broj 4200157050005
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Kasim Mujan
Kontakt podaci: tel. 033 222 172
E-mail: info@mf.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Hatidža Demić
Telefon 033 222 172

 

OvlaŠteni revizori druŠtva


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Mujan Kasim H. Kreševljakovića br. 18/II, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Kasim  Mujan Prokurista
Hatidža  Demić H. Kreševljakovića br. 18/II, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice