Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REV-HANI d.o.o. Sarajevo


Društvo: REV-HANI d.o.o. Sarajevo
Adresa: Branilaca Šipa br. 17, Sarajevo
Registarski broj licence 9090368102
ID Broj 4200089200001
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Halilović Izet
Kontakt podaci: tel. 033 232 402
E-mail: hail@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Ilvana Halilović
Telefon 033 232 402

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
IZET HALILOVIĆ Branilaca Šipa br. 17, Sarajevo Da 3090066105


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Halilović Ilvana Branilaca Šipa br. 17, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 25%
Halilović Izet Branilaca Šipa br. 17, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 75%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Ilvana  Halilović Branilaca Šipa br. 17, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice