Pregled podataka revizorskog drUŠtva: DELOITTE d.o.o. Sarajevo


Društvo: DELOITTE d.o.o. Sarajevo
Adresa: Zmaja od Bosne 12 C, Sarajevo
Registarski broj licence 9090395105
ID Broj 4200047380000
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Sabina Begić-Fukelj
Kontakt podaci: tel. 033 277 560
E-mail: sbegicfukelj@deloittece.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Sabina Softić
Telefon 033 277 560

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
SABINA BEGIĆ-FUKELJ Zmaja od Bosne 12 C, Sarajevo Da 3090213103
SABINA SOFTIĆ Zmaja od Bosne 12 C, Sarajevo Da 3090437108
ADNAN BAHTANOVIĆ Zmaja od Bosne 12 C, Sarajevo Da 3090047147
BELMA ISTENIĆ Zmaja od Bosne 12 C, Sarajevo Da 3090069166
ADNA VALJEVAC Zmaja od Bosne 12 C, Sarajevo Da 3090077169
AZRA BEĆIRBAŠIĆ Zmaja od Bosne 12 C, Sarajevo Da 3090800198


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Deloitte Central Europe Holdings Lampousas, Cyprus, Nikosia, 1 P.C. 1095 Nikosia
Učešće u osnivačkom kapitalu: 25%
Deloitte d.o.o. za usluge revizije Radnička cesta br. 80, Zagreb, Hrvatska
Učešće u osnivačkom kapitalu: 24%
Softić Sabina Zmaja od Bosne 12 C, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 51%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Johnny Jozef   Hubert Ploem prokurist
Yuri  Sidorovich prokurist
Sabina  Softić Zmaja od Bosne 12 C, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice

Naziv članice mreže Adresa članice mreže
Deloitte Central Europe Holdings Limited Lampousas, Cyprus, 1 P.C. 1095 Nicosia
Deloitte d.o.o. Zagreb Radnička cesta br. 80, Zagreb, Hrvatska