Pregled podataka revizorskog drUŠtva: DŽAFEROVIĆ d.o.o. Sarajevo


Društvo: DŽAFEROVIĆ d.o.o. Sarajevo
Adresa: Branilaca Sarajeva br. 5/III, Sarajevo
Registarski broj licence 9090397101
ID Broj 4200023100006
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Haris Podgorić
Kontakt podaci: tel. 033 250 850
E-mail: dzaferov@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Haris Podgorić
Telefon 033 250 850

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
RAMIZ DŽAFEROVIĆ Branilaca Sarajeva br. 5/III, Sarajevo Da 3090036157


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Džaferović Ramiz Branilaca Sarajeva br.5/III, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Haris  Podgorić Branilaca Sarajeva br.5/III, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice