Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REVIK d.o.o. Sarajevo


Društvo: REVIK d.o.o. Sarajevo
Adresa: Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo
Registarski broj licence 9090314106
ID Broj 4200002790002
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Novokmet Milan
Kontakt podaci: tel. 061 147 551
E-mail: milan@revik.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Milan Novokmet
Telefon 061 147 551

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
MILAN NOVOKMET Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo Da 3090161104
EDIN UDOVČIĆ Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo Da 3090018106
KENAN KAPETANOVIĆ Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo Da 3090029145
AZER OMERIKA Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo Ne 3090745203
OGNJEN NOVOKMET Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo Da 3090002183
SANJIN VITEŠKIĆ Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo Da 3090721196


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Novokmet Milan Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 58%
Kapetanović Kenan Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 8%
Novokmet Ognjen Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 8%
Omerika Azer Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 8%
Viteškić Sanjin Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 8%
Udovčić Edin Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 10%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Milan  Novokmet Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice

Naziv članice mreže Adresa članice mreže
HLB International 21 Ebury Street, London, United Kingdom