Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REVIK d.o.o. Sarajevo


Društvo: REVIK d.o.o. Sarajevo
Adresa: Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo
Registarski broj licence 9090314106
ID Broj 4200002790002
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Novokmet Milan
Kontakt podaci: tel. 061 147 551
E-mail: milan@revik.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Milan Novokmet
Telefon 061 147 551

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
MILAN NOVOKMET Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo Da 3090161104
EDIN UDOVČIĆ Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo Da 3090018106
KENAN KAPETANOVIĆ Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo Da 3090029145


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Novokmet Milan Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 58%
Kapetanović Kenan Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 8%
Novokmet Ognjen Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 8%
Omerika Azer Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 8%
Viteškić Sanjin Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 8%
Udovčić Edin Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 10%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Milan  Novokmet Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice